DE O konferenci Program Partneři Pro Média Příhlásit se

22.–23. 11. 2017
Goethe-Institut, Praha

Rosteme
s kulturou

Poslání

Konference se uskuteční v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Konference se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích - formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením. Jejím posláním je představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále budou uvedeny existující bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen.

Pořadateli jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Goethe-Institut Česká republika. Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury pana Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO. Za SRN poskytli záštitu paní Dr. Eva-Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění a pan Dr. Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění.

Konference se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.

Pro koho

Učitelé uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogové a umělečtí vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělci a představitelé veřejné správy z obou republik.

Konference je akreditována jako vzdělávací program v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci konference obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Kdy a Kde

22.–23. listopadu 2017
Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Konferenční jazyky: čeština a němčina
Účast je bezplatná (po předchozí registraci)

V případě, že bude počet míst naplněn, budeme nuceni registraci uzavřít.

Středa 22. listopadu 2017

9:30-12:30 Část A
Uvítání, obecné a odborné referáty: Umělecké vzdělávání v Bavorsku, Sasku, ČR

Postavení kultury a umění ve vzdělávacím kurikulu (předškolní – vysokoškolské), shrnutí problematiky formálního a neformálního vzdělávání
Dr. Berthold Franke, ředitel Goethe Institutu
Dr. Christoph Israng (velvyslanec Spolkové republiky Německo)
Dr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (ředitel Česko-německého fondu budoucnosti)
prof. Dr. Max Fuchs, přední odborník na problematiku uměleckého vzdělávání v SRN
Zástupci MK ČR, MŠMT
Bernd Sibler, Státní tajemník bavorského ministerstva pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění
Dr. David Michel, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

14:00-17:00 Část B
Inspirativní mezioborové a bilaterální projekty

Mgr. et Mgr. Martin Hořák (Česko-německý fond budoucnosti): Možnosti česko-německé bilaterální spolupráce a její financování

  Bilaterální projekty a iniciativy:
 • BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, SRN)
 • Kulturjam
 • My 2
 • Čojč
 • Orchestrální souborová hra
  Nadoborové projekty:
 • Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy
 • Kubia (Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion)
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • Museumsdienst Köln
 • Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
 • Kreativní partnerství

Čtvrtek 23. listopadu 2017

9:30-12:00 Část C
Oborové dílny: inspirativní projekty (1-2 z ČR i SRN v každém oboru) se představí a interaktivně zapojí své posluchače

A) DIVADLO
Kurz praktické režie
BDAT (Bund Deutscher Amateurtheater e.v.): Kultur macht stark

B) HUDBA
Cestování po kontinentech
Dva hlasy – jeden svět (Česká filharmonie a Ida Kelarová)
Vzdělávací práce s orchestrem

C) TANEC
SE.S.TA: Škola tančí – Kreativní vzdělávání v pohybu
Bundesverband Tanz in Schulen e.v.
Tanzplattform Rhein-Mein

D) VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Kreativní partnerství 
Celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže – prezentace jako součást tvůrčího procesu
Bundesverband der jugendkunstschulen und kulturpädagogischen einrichtungen e.v. (bjke.de)

E) FILM + FOTOGRAFIE
Post Bellum: Příběhy našich sousedů
Národní soutěž amatérské fotografie
KJF (Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum) / Deutscher Jugendfotopreis

F) LITERATURA
Noc s Andersenem
Stadtbibliothek Köln

12:00-13:00 Shrnutí a závěry KONFERENCE

15:00-17:00 Doprovodný program: návštěva Bílkovy vily, prezentace edukačního oddělení Galerie Hl.m. Prahy

Organizátoři:
Partner:
Záštity:
Za podpory:
 

Konference se koná v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017 - přeshraniční kulturní iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

 

2017 NIPOS