NOVÁ INICIATIVA
Diskusní fórum k postavení uměleckých oborů v rámci všeobecného vzdělávání
DAMU 21. ledna 2012

V návaznosti na zářijové diskusní fórum se z iniciativy Katedry výchovné dramatiky DAMU a Ateliéru divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU dne 21. ledna 2012 uskutečnilo na půdě DAMU veřejné diskusní fórum k otázkám postavení uměleckých vzdělávacích oborů ve všeobecném vzdělávání, kterého se zúčastnili zástupci vysokých škol, ministerstva školství, NÚV a dalších organizací zabývajících se vzděláváním v oblasti umění.

Setkání se zúčastnila řada zástupců akademií, pedagogických fakult, státních i nestátních organizací a iniciativ.

Závěry z tohoto diskusního fóra jsou ke stažení zde.

O dalších krocích na poli uměleckého vzdělávání vás budeme informovat vbrzku na těchto webových stránkách.


Ve dnech 22.–23. září 2011 se konalo v prostorách MŠMT a MK ČR diskusní fórum, první svého druhu: obě ministerstva otevřela vzájemný dialog o roli a podpoře uměleckého vzdělávání v ČR, a to za přítomnosti více než stovky odborníků, pedagogů, studentů i zástupců krajských samospráv a úřadů z ČR i zahraničí.Cílem fóra bylo prezentovat různé podoby formálního a neformálního uměleckého vzdělávání a nabídnout konkrétní výsledky jejich propojení. Příklady dobré praxe z oborů hudby, divadla, tance, filmu, výtvarného umění či péče o tradiční lidovou kulturu ukázaly, že to možné je. Lépe by se ovšem těmto iniciativám dařilo, kdyby byly systematicky a dlouhodobě podporovány, a to oběma příslušnými resorty.


Sborník příspěvků Diskusního fóra zde ke stažení. (PDF)

V prosinci 2011 vydal NIPOS publikaci, která shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obsahuje příspěvky domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).


V tištěné podobě je sborník k dispozici v NIPOS (Blanická 4, 120 21 Praha 2).
Kontakt: Mgr. Kateřina Doležalová, tel.: 221 507 976, e-mail: dolezalova@nipos-mk.cz.

Závěry z Diskusního fóra "Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí" (PDF)

Tisková zpráva
Meziresortní diskusní fórum nastartovalo dialog o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí (PDF)


Fórum chce poukázat na důležitost role uměleckého (a kulturního) vzdělávání při formování osobnosti dítěte a mladého člověka také v kontextu mezinárodních trendů a doporučení. Podporuje velmi potřebný dialog mezi zástupci kulturního a školského resortu. Zveme Vás k diskusi!

Současným evropským i celosvětovým trendem je rostoucí zájem o problematiku uměleckého vzdělávání, jeho nezastupitelnou roli ve škole i mimo ni a jeho významný vliv na osobnostně-sociální rozvoj jedince. Proto vznikla myšlenka uspořádat v České republice mezinárodní diskusní fórum, které by mělo zhodnotit a podpořit umělecké a vzdělávací aktivity právě v českém prostředí. Je zároveň reakcí na 2. světovou konferenci o uměleckém vzdělávání UNESCO, která bilancovala dosavadní aktivity v členských státech a vyzvala k jejich dalšímu rozvíjení.

Evropská unie zareagovala na tyto požadavky vydáním Zelené knihy, Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, kterému předcházela mj. intenzivní práce v evropských Expertních pracovních skupinách v rámci Otevřené metody koordinace.

V jedné ze skupin s tématem součinnosti ve vzdělávání, zejména uměleckém, byli činní zástupci MK (NIPOS), kteří jsou společně s dalšími subjekty (JAMU, Univerzita Palackého v Olomouci) iniciátory tohoto setkání.

PARTNEŘI